Pages

Tuesday, May 04, 2010

江順河鮮

和七友們吃晚飯, 有人揀了iSquare廿五樓的江順河鮮, 她之前和朋友們來過.

這晚叫了十碟八碟, 掛住傾偈好些都沒拍下, 又因為掛住傾偈, 回家後發現其實吃不飽! :)

周六晚上訂了8:30, 但九時多才有枱, 等到又攰又餓. 而且或許太旺, 很多菜色都賣光了, 有點掃興. 不過環境算不錯, 有全海景.

這個什麼梅菜菜心:
白菜鵝掌:
蛋白什麼:
忘了名字, 很明顯我這晚志在談天, 其次才是吃:
椒鹽鮮魷:
還有個魚, 兩輪排骨(因為不夠飽), 等等... 甜品叮了雙皮奶, 我覺得太甜.

如果不用等太久也值得來的. 十人結賬位位$130.

2 comments:

ber said...

每次在網上看到人家的美食照就好掛住香港...掛住我屋企人...

嗰味梅菜菜心好似好特別咁,其實淨睇相樣樣都好似好美味咁 :D

mad dog said...

ber: 味道就ok, 不過未至於非常好味 :)