Pages

Monday, November 30, 2009

趕工

周日晚上11:50

*****

一如去年, 今年都不漂亮...

2 comments:

Tessa said...

係呀!唔靚之餘仲好老土呀,所以我連相都無影~

mad dog said...

Tessa: 係啦, 縮皮到死, 有人話, 租戶照俾錢, 點解個場可以咁慳皮.