Pages

Tuesday, January 15, 2008

星期人

或許每個人都是一星期七天的其中一天.
有些人是星期五, 往往給人興奮莫名的感覺, 為別人帶來喜悅, 舒暢.
有些人是星期六, 和星期五差不多, 都是玩樂和無拘無束一族.
有些人是星期日, 給人"家"的感覺, 溫暖安逸, 寂靜平安, 但偶而又會給人壓力, 因為他/她是星期一的前夕.
星期一人是最不受歡迎的. 他/她是最有殺傷力的人.
星期二人比星期一人好, 不太討厭, 不過亦不見得令人高興得哪裡去. 唯一令他/她不太難頂就是人人都會揀這天來做點活動, 如進修, 上興趣班, 運動等等. 應該說星期二人令人稍為有點積極.
星期三人較幸運, 因為他/她是工作週的一半, 打工仔慶幸一週已捱了一半. 或許星期三是大家工作最有效率的一天. 星期三人給人希望.
星期四人也頗受歡迎, 他/她是星期五的前一天, 是一星期最辛苦工作的最後一天, 因為大部份人都覺得星期五不需要太用功. 星期四是衝鋒的一天, 也是準備偷懶的前夕. 星期四人令人感到生命有意義.

不過無論是哪種人, 都有他/她的價值, 都是必須的. 不可能人人都是星期五, 那麼這個世界便一點都不可愛了.

7 comments:

Anonymous said...

但不少打工仔星期六也要返工, 而叫做management的拿住部blackberry更是24 x 7.

Anonymous said...

那你是星期几?
Mrbibe

Anonymous said...

uncle ray: 不過星期六總是給人開心吧.

mr. bibe: 我星期三出世, 不過唔知我係咩人呢.

Anonymous said...

Haha, Thursday is a popular day in Australia too, because it's the pay-day! Although it doesn't apply to me anymore,as i am now working for Americans and get paid monthly instead of weekly ;-(

mad dog said...

echo: Thurs is pay-day in Australia? cool! But in the States, some ppl get paid twice a month.

lu said...

thurs in au/nz sometimes is also the late-night shopping day :P

Anonymous said...

Yup! Aussie company paid wages every Thursday.(That's why we have late-night shopping every Thurs!, shops close at 9pm on that day) Some company does fortnightly. But my company only pay us monthly.