Pages

Friday, February 10, 2017

一個月零六天

母親已返天家一個月零六天了。

很多東西。之前一直想把一些都寫下來,實在沒有力氣。或許現在可以慢慢地一點一點地寫,可作療傷又好,抒發一下又好,紀念一下她也好。

或許最終會寫出一本書。

在母親的安息禮拜上,我分享了十分鐘多一點有關她的一些,基督教安息禮拜稱之為「述史」。我在安息禮拜五天前用了差不多一天寫下來,因為要趕給母親教會去印製程序表。寫是寫了,也以為自己沒有可能平靜地在台上分享,如果太激動就交由二姊姊幫我。最終,我整天的心情都算平靜(或許如丈夫說,我和二姊整天都太忙了,哪有時間去激動),家人及好友都不太相信我可以如此有信心地分享了十多分鐘。

從哪裡開始寫好呢?

我想去看「伴生」(Snuggle),之前不敢去看,現在應該夠膽去看。二姊說會哭崩,我說,既然都要哭的了,就一次過去大哭一場也好。

找天再寫。

(不知道還會不會有人讀到這些文字)

11 comments:

brownie said...

節哀順變!

paulsin said...

朋友,寫出來吧,我一直都在。願主的平安與你們一家同在。

Sherry said...

我一直有看。
保重!

mad dog said...

謝謝你們。

Stannum said...

請節哀,時間將會是平復的良藥。

mad dog said...

thanks Stannum!

Unknown said...

保重
(一直有看)

mad dog said...

thanks Bella!

kristie said...

我一直有睇架。支持你。

mad dog said...

thanks a lot Kristie! 好耐無見 :) 我都有睇你blog and fb 呀。

Anonymous said...

保重!! (一直有看...)