Pages

Wednesday, June 22, 2011

是日午餐

聽聞已久, 這天即管來一試, 輻射事件前一直都沒有來, 現在才來光顧, 其實安全嗎? 一次半次... 可以吧...

炒蛋果真好吃, 沒有美極醬油, 不慎落多了日本麻油在叉燒意粉裡 =_=

奶茶也蠻可以. $36一個北海道餐, 好過去大孖樂$28+$5吃個恐怖肉餅飯+奶茶了.

1 comment:

g said...

今次正好多,要俾個叻叻^^

寧食好嘢,莫食渣嘢! 打倒頹飯! 每食一次已冇左人生的一次quota

(好明顯呢位讀者shot 咗,嘻 :p )